[x] ปิดหน้าต่างนี้
เทศบาล ตำบลมวกเหล็ก
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852
นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก
0832896599


<< กรกฏาคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

??????????????????

หัวข้อ * :
ชื่อ-สกุล* :
อีเมล์ * :
เบอร์โทร* :
รายละเอียด * : เริ่มนับ 6 / พ.ย. / 2554
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
150 คน
สถิติปีนี้
66504 คน
สถิติทั้งหมด
800047 คน
(Show/hide IP)
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 9 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

17 / มิ.ย. / 2565 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
“วินัย” (DISCIPLINE)  คลิก
18 / เม.ย. / 2565 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรี
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘  คลิก
18 / เม.ย. / 2565 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่ มท ๐๘๐๙.๓ /๑๐๕๔
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๖๓  คลิก
18 / เม.ย. / 2565 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กําหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  คลิก
18 / เม.ย. / 2565 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่ สบ ๐๐๒๓.๑๒/๕๘๐
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๒ คลิก
18 / เม.ย. / 2565 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่ มท ๐๘๐๙.๒ /ว๔๘
ประกาศ ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง  การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๒  คลิก
20 / เม.ย. / 2564 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรี
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘  คลิก
20 / เม.ย. / 2564 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรี
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและรักษาวินัย  และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘  คลิก
20 / เม.ย. / 2564 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หนังสื่อสั่งการ
ประกาศ ก.จ  ก.ท. และ ก.อบต. เรือง มาตรฐานทัั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑฺ์  และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๓   คลิก
20 / เม.ย. / 2564 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   คลิก
20 / เม.ย. / 2564 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หนังสื่อสั่งการ
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานที่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒   คลิก
20 / เม.ย. / 2564 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หนังสื่อสั่งการ
ประกาศ ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง  การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ  และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.  2562   คลิก
14 / ก.ค. / 2563 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
แผนอัตรากำลัง  3 ปี   ปีงบประมาณ  2561 - 2563   คลิก
14 / ก.ค. / 2563 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  คลิก
14 / ก.ค. / 2563 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
ประกาศการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง  คลิก
14 / ก.ค. / 2563 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   คลิก
14 / ก.ค. / 2563 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)   คลิก
14 / ก.ค. / 2563 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง   คลิก

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน

งบประมาณ
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก

แผนดำเนินงานประจำปี

รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินงาน
ประจำรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี

รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจ
การให้บริการ


คู่มือ หรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน


แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม

เอกสารดาวโหลด


แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปการจัดซื้อ จัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี


นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


นโยบายไม่รับของขวัญ
(No Gift Policy)

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฎิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานป้องกันการทุจริต
ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน


หมู่ที่ 1
ตำบลมิตรภาพ

หมู่ที่ 9
ตำบลมิตรภาพ

หมู่ที่ 3
ตำบลมวกเหล็ก

Based on : Maxsite1.10
Modified to ATOMYMAXSITE 2.0
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852
E-mail: saraban-muaklek@lgo.mail.go.th Website: www.muaklek.go.th > สำหรับผู้ดูแลระบบ <
Power by teeneemuaklek.com