[x] ปิดหน้าต่างนี้
เทศบาล ตำบลมวกเหล็ก
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852
นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก
0832896599


<< กรกฏาคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

??????????????????

หัวข้อ * :
ชื่อ-สกุล* :
อีเมล์ * :
เบอร์โทร* :
รายละเอียด * : เริ่มนับ 6 / พ.ย. / 2554
ผู้ใช้งานขณะนี้ 8 IP
ขณะนี้
8 คน
สถิติวันนี้
16 คน
สถิติเดือนนี้
165 คน
สถิติปีนี้
66519 คน
สถิติทั้งหมด
800062 คน
(Show/hide IP)
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 9 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

25 / เม.ย. / 2565 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานทรัพยากรบุคคล   คลิก
22 / เม.ย. / 2565 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือสำหรับประชาชน กองคลัง
1.   การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2.   การรับชำระภาษีป้าย
3.   การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียง
4.  การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2557

22 / เม.ย. / 2565 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือสำหรับประชาชน กองสวัสดิการสังคม
1.   การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
2.   การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยคนพิการ 
3.   การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

22 / เม.ย. / 2565 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือสำหรับประชาชน กองการศึกษา
1.   การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
28 / เม.ย. / 2564 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างทางสำหรับ อปท. (1)  คลิก
27 / เม.ย. / 2564 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.  คลิก
26 / เม.ย. / 2564 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แบบแนะนำงานบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น  คลิก
2 / ต.ค. / 2563 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ
คู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (คู่มือเล่มที่ 3)  คลิก
2 / ต.ค. / 2563 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ
คู่มือการบันทึก e-GP   คลิก
2 / ต.ค. / 2563 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ
คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   คลิก
2 / ต.ค. / 2563 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ
คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  คลิก
2 / ต.ค. / 2563 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ
คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คลิก
2 / ต.ค. / 2563 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ
คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม  คลิก
2 / ต.ค. / 2563 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  คลิก
2 / ต.ค. / 2563 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ
คู่มือการตรวจรายงานการจัดตั้ง การย้าย/รวม ยุบเลิก และเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเพิ่มข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาศุนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (CCIS)  คลิก
2 / ต.ค. / 2563 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ประจำปี 2562   คลิก
2 / ต.ค. / 2563 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ
การตรวจติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายในและการรายงานผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ข้อ 5) เล่มที่ 2   คลิก 
2 / ต.ค. / 2563 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ
การตรวจติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายในและการรายงานผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ข้อ 5) เล่มที่ 1    คลิก
15 / ก.ค. / 2563 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล  คลิก
15 / ก.ค. / 2563 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
ตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  คลิก

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน

งบประมาณ
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก

แผนดำเนินงานประจำปี

รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินงาน
ประจำรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี

รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจ
การให้บริการ


คู่มือ หรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน


แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม

เอกสารดาวโหลด


แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปการจัดซื้อ จัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี


นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


นโยบายไม่รับของขวัญ
(No Gift Policy)

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฎิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานป้องกันการทุจริต
ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน


หมู่ที่ 1
ตำบลมิตรภาพ

หมู่ที่ 9
ตำบลมิตรภาพ

หมู่ที่ 3
ตำบลมวกเหล็ก

Based on : Maxsite1.10
Modified to ATOMYMAXSITE 2.0
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852
E-mail: saraban-muaklek@lgo.mail.go.th Website: www.muaklek.go.th > สำหรับผู้ดูแลระบบ <
Power by teeneemuaklek.com